Regulamin rekrutacji

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019, poz. 686).

§ 1.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.

O przyjęcie do:

klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

§ 2.

Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:

1) poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole,

2) wstępne badanie uzdolnień kandydatów i określa celowość wyboru przez kandydata zakresu kształcenia,

3) w zależności od potrzeb działalność konsultacyjną, w szczególności w formie zajęć praktycznych i kursów przygotowawczych.

§ 3.

1. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej.

2. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat rodzice kandydata dołączają do wniosku – zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię pinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o której mowa w art. 36. ust. 2 pkt 2 ustawy.

3. Wniosek składa się w terminie określonym przez Dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.

 

§ 4.

1. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Chojnicach odbywa się na podstawie badania przydatności.

2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie i odbywa się w dwóch etapach:

I. Grupowym - sprawdzenie warunków fizycznych, koordynacji ruchu i poczucia rytmu

II. Indywidualnym - sprawdzanie słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zaśpiewanie piosenki przygotowanej przez kandydata.

Każdy element badania przydatności jest oceniany wg następującej skali:

- 25 punktów           -     celujący

- 21 – 24 punktów   -     bardzo dobry

- 16 –  20 punktów  -    dobry

- 13 -  15 punktów   -    dostateczny

- 11 -  12 punktów   -    dopuszczający

- do 10 punktów      -    niedostateczny

Po każdej części badania przydatności komisja lub zespoły kwalifikacyjne wpisuje do protokołu  

uzyskane przez kandydatów wyniki.

Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do nauki w szkole jest uzyskanie co najmniej średniej 

oceny „dobry” obliczonej z sumy ocen ze wszystkich elementów badania.

 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali  łącznie najwyższą średnią  

  ocenę  w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych, z jednoczesną preferencją dla dzieci  

  młodszych.     

 4. Decyzję o przyjęciu do szkoły artystycznej podejmuje Dyrektor szkoły na  podstawie ostatecznej  

 oceny z badania przydatności.

§ 5.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;

  2) ustalenie odpowiednio rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata, realizowanych w ramach  

  badania przydatności,

  3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

  niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

  4) przeprowadzenie badania przydatności.

3. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza odpowiednio protokół badania przydatności, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności, oraz uzyskane przez nich oceny.

4. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 3, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 3 jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w szkole.

§ 6.

1. Liczbę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.

2. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podaje się do publicznej wiadomości w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 7.

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.

2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.

5. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole lub placówce artystycznej przez okres kształcenia ucznia w szkole.

 

§ 8.

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do szkoły lub placówki artystycznej w ciągu roku szkolnego.

2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły lub placówki artystycznej do innej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 7 stosuje się odpowiednio. § 9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 7 i 8, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

§ 9.

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 7 i 8, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

§ 10.

Wszelkie informacje na temat badania przydatności kandydatów są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej –  http://www.szkolamuzyczna.chojnice24.pl

§ 11.

 Postanowienia końcowe:

1) Od decyzji o przyjęciu kandydata przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły,

2) Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Szkoły. Po podanym terminie decyzje Komisji nie podlegają odwołaniu.

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 19 czerwca 2019 r.

skuteczne strony internetowe