Badanie przydatności 2022 r.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się 14 czerwca 2022 r. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do 10.06.2022 r.  składają drogą internetową lub w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły na rok 2022-2023. 

Druk podania można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki „Rekrutacja”  lub w sekretariacie.

O przyjęcie do:

 - klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

 - klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

   W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy.

   Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności, które polega na:

1. Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;

 i odbywa się w dwóch etapach:

I Grupowym - sprawdzenie warunków fizycznych, koordynacji ruchu i poczucia rytmu

II Indywidualnym - sprawdzanie słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zaśpiewanie piosenki przygotowanej przez kandydata

Nauka w klasie I cyklu 6-letnim odbywa się następująco: instrument główny (zajęcia indywidualne) - 2 razy w tygodniu po 30 min. rytmika – 1 raz w tygodniu  45 min. (zajęcia zbiorowe), kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45 min. (zajęcia zbiorowe).

 Nauka w klasie I cyklu 4- letnim: instrument główny (zajęcia indywidualne) – 2 razy w tygodniu po 45 min. i kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 min. (zajęcia zbiorowe);

W późniejszych latach dochodzi chór lub zespół kameralny, fortepian dodatkowy, audycje muzyczne i zajęcia z akompaniatorem.

Szkoła kształci na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, trąbce, flecie i klarnecie.

skuteczne strony internetowe