Deklaracja dostępności.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkolamuzyczna.chojnice24.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.05.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 

- Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości.

- Strona i jej podstrony nie posiadają ułatwień typu możliwości zmiany rozmiaru czcionki, zmiany typu czcionki, możliwości zmiany koloru tła, użycia odcieni szarości na grafikach, zmiany kontrastu.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Daszkowski, adres poczty elektronicznej: szkola165@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 397 47 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna.

Do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy prowadzi wejście główne znajdujące się od strony ul. Grunwaldzkiej.

  

W budynku nie ma:

- windy

- pętli indukcyjnych

- oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- głośników naprowadzających,

- informacje udzielane są na portierni znajdującej się na parterze szkoły, po prawej stronie od wejścia głównego.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza migowego.

Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu głównym, jednak nie jest on w pełni dostosowany do obowiązujących wymogów.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego i nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

skuteczne strony internetowe