Regulamin realizacji zajęć w czasie epidemii
Poniedziałek, 19 Październik 2020

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1830) Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach wprowadza następujące wytyczne dotyczące realizacji zajęć lekcyjnych:


 1.   Zajęcia indywidualne (instrument główny , fortepian dodatkowy, zajęcia z  akompaniatorem) prowadzone będą stacjonarnie wg dotychczasowych planów lekcji, z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole.

  

2.    Zajęcia zespołów instrumentalnych prowadzone będą w szkole,  zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć, z zachowaniem wszystkich  dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  

3.   Zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) prowadzone  będą w systemie hybrydowym, z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków  bezpieczeństwa epidemiologicznego. Uczniowie z danej klasy podzieleni zostaną na  dwie grupy. Jedna grupa będzie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w szkole  zgodnie z obowiązującym planem, druga - z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość, w formie ustalonej przez nauczyciela. Grupy będą zmieniać sposób odbywania lekcji co tydzień.

 

        4.  Zajęcia chóru odbywać się będą w mniejszych grupach w systemie mieszanym: stacjonarnym i zdalnym. Podziału na grupy dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

5.  Przypominamy o absolutnym zakazie posyłania  do szkoły dziecka, które objęte zostało kwarantanną lub którego członkowie rodziny objęci są kwarantanną w związku z COVID-19. Jednocześnie przypominamy o obowiązku informowania Dyrekcji szkoły o przypadku zachorowania.

W trosce o zdrowie uczniów i pracowników proszę nie posyłać chorych dzieci na zajęcia.

 

     6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.


                                

                                                             Dyrektor Wojciech Daszkowski

skuteczne strony internetowe