Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
Poniedziałek, 19 Październik 2020

Organizacja pracy w Szkole Muzycznej I stopnia w Chojnicach.

 


·         Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

·         Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

·         Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

·         Wszystkie osoby na terenie szkoły obowiązkowo stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przepis nie dotyczy zajęć lekcyjnych.

·         Opiekunowie odprowadzający dzieci oraz inne osoby z zewnątrz mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły lecz ograniczają swoją obecność na terenie szkoły do niezbędnego minimum zachowując zasady:
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
-  dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

-  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,


- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i  nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)


- tylko osoby bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych

 

·   W miarę możliwości szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

·         Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.   Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
·         W miarę możliwości szkoła prowadzi organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

·         Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·         Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

·         Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.


·         Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

·         Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

·         Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

·         Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

·         Podczas zajęć rekomenduje się, aby nauczyciel stosował środki ochronne (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

·         Podczas zajęć z większą ilością uczniów (np. chór) rekomenduje się podział uczniów na grupy.

·         Po zakończonych zajęciach należy dezynfekcję instrumentów, krzeseł i ławek.
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 ·         Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

·         Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

·         Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

·         Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, instrumentów, klawiatur, włączników.

·         Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

·         Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

·         Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 ·         Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

·         W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

·         Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

·         Szkoła ma przygotowane pomieszczenie (sala nr 7b - za sceną), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
·         W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

·         Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
skuteczne strony internetowe