Tu podaj tekst alternatywny


Najbliższe badania przydatności kandydatów odbędą się 

14. maja 2018r.

Dokumenty prosimy składać do 11. maja w sekretariacie szkoły.


ZASADY REKRUTACJI:


O przyjęcie do pierwszej klasy mogą ubiegać się dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły co najmniej  5 lat, maksymalnie 16. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie wraz z zaświadczeniem wydanym przez lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym kierunku (podanie oraz zaświadczenie do pobrania również w sekretariacie szkoły). Dokumenty należy złożyć do końca maja. Dla kandydatów, którzy kończą w danym roku 5 lat wymagana jest dodatkowo opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 


Przed złożeniem podania zachęcamy do  wcześniejszej konsultacji z nauczycielem wybranego instrumentu.


Szkoła Muzyczna w Chojnicach prowadzi naukę na następujących instrumentach:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara klasyczna, flet, klarnet i trąbka. 


 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności, którego termin co roku jest wyznaczany przez Dyrektora. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na wybranym przez kandydata instrumencie.

Badanie odbywa się w dwóch etapach: 

            a/ grupowo:

            -sprawdzenie warunków fizycznych, koordynacji ruchu i poczucia rytmu               

            b/ indywidualnie

             -sprawdzanie słuchu muzycznego (w tym samodzielne wykonanie przygotowanej wcześniej piosenki), pamięci muzycznej oraz poczucia rytmu


 

Decyzję o przyjęciu do szkoły artystycznej podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania. Lista kandydatów przyjętych do szkoły jest ogłaszana przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w Rozdziale X Statutu Szkoły. 

skuteczne strony internetowe