Tu podaj tekst alternatywny

 

Stowarzyszenie Wspierania  Edukacji  Muzycznej  Dzieci  i  Młodzieży „Młody  Muzyk”


REGULAMIN PROWADZONYCH  ZAJĘĆ


1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej  „Młody Muzyk” przy Szkole Muzycznej I st. W Chojnicach.

2. Celem zajęć jest:

zapewnienie słuchaczom możliwości kształcenia się w różnych dyscyplinach  artystycznych (w grze na instrumencie, nauce śpiewu, zajęciach ogólno-muzycznych), umożliwienie słuchaczom rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

3. Edukacja w stowarzyszeniu daje możliwość przygotowania słuchacza do przesłuchań i  egzaminów do wszystkich rodzajów szkół muzycznych oraz realizuje program szkoły muzycznej II stopnia.

4. Udział w zajęciach nie gwarantuje jednak przyjęcia kandydata do Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

5. Rodzic/opiekun wypełnia kartę zapisu i określa w niej rodzaj oraz ilość realizowanych tygodniowo zajęć.

6. Warunkiem przyjęcia do nauki w ramach stowarzyszenia jest ukończenie 6. roku i nie przekroczenie 16. roku życia.

7.Kandydat powinien posiadać predyspozycje muzyczne do nauczania (słuch muzyczny,  poczucie rytmu, pamięć muzyczna). W tym celu kandydaci zostają przesłuchani przez nauczyciela wybranego przedmiotu stowarzyszenia. Z przesłuchania zwolnieni są kandydaci, którzy w wyniku badania przydatności zostali wcześniej zakwalifikowani do szkoły muzycznej.

8. Słuchaczem może zostać kandydat, który zaakceptował warunki regulaminu i opłat.

9. Słuchacz może zostać zawieszony w zajęciach w przypadku:

-nie wnoszenia opłat za naukę

-nagannego zachowania z konsekwencją utraty wniesionej opłaty

10. Roczny plan pracy, a w szczególności dni wolne od nauki i ferie, są identyczne jak w państwowym szkolnictwie muzycznym.

11. Godziny nauki ustalane są indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.

12. Program nauczania opracowuje prowadzący nauczyciel przedmiotu. Program powinien być realizowany indywidualnie, stosownie do zainteresowań, zdolności i wieku słuchacza (nie dotyczy grupy uczniów, którzy realizują program szkoły muzycznej II stopnia).

13. Pracowników dydaktycznych i pracowników administracji zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.

14. Prezes lub wiceprezes podpisuje z rodzicem/prawnym opiekunem słuchacza umowę o naukę.

15.Zarząd zatwierdza i sprawuje kontrolę nad realizacją tygodniowego rozkładu prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz rozstrzyga wszelkie sprawy sporne przypadki.

16.Rodzaje zajęć wraz z opłatami za pełen cykl zajęć szczegółowo wymienione są w cenniku.

17. Nauczyciel odnotowuje realizowane zajęcia w karcie zajęć.

18.W przypadku, kiedy w miesiącu odbywa się inna ilość zajęć, niż wymieniona w cenniku opłata będzie odpowiednio korygowana w następnych miesiącach.

19.W przypadku nieobecności ucznia nie zwraca się wniesionych wpłat.

20. W przypadku powiadomienia nauczyciela z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych, zajęcia te mogą być odrobione w innym terminie bądź opłata może być przeniesiona na następny miesiąc.

21. Na tych samych zasadach jak w pkt. 20. rozpatruje się zajęcia, które nie odbyły się w przypadku odwołania ich przez nauczyciela.

22. Przerwanie nauki  jest możliwe po złożeniu pisemnej rezygnacji na koniec danego miesiąca i opłaceniu wszystkich odbytych zajęć.

23.Terminy płatności:

-za zajęcia należy zapłacić w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

24. Uczestnik/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.

25. Opłaty za zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie należy dokonywać poprzez wpłaty na

konto:

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2013r.
4. Regulamin prowadzonych zajęć
skuteczne strony internetowe